خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
خانه » علمی » تحقیق کامل در مورد بطن چهارم / Fourth ventricle
تحقیق کامل در مورد بطن چهارم / Fourth ventricle

تحقیق کامل در مورد بطن چهارم / Fourth ventricle

بطن چهارم

 

تعریف بطن چهارم

 

قسمت اتساع یافته ی مجرای مرکزی مغز عقبی را بطن چهارم می نامند. بطن چهارم در جلو به وسیله ی پل مغزی و بصل النخاع و در عقب توسط مخچه محدود می شود. بطن چهارم از طرف بالا به وسیله ی مجرای مغزی cerebral aqueduct با بطن سوم و از طرف پایین توسط سوراخی با مجرای مرکزی بصل النخاع مربوط می گردد ٬ بطن چهارم از چپ و راست به وسیله ی یک سوراخ طرفی به نام سوراخ لوشکا و همین طور از طرف عقب و پایین توسط یک سوراخ میانی به اسم ماژندی به فضای زیر آراکنوئید متصل می شود.

 

بطن چهارم در حقیقت حفره ای لوزی شکل در مغز خلفی می باشد ٬ که مابین بصل النخاع و پل مغزی در جلو ٬ و مخچه در عقب قرار گرفته است. بطن چهارم در زوایه ی  فوقانی توسط مجرای مغزی سیلویوس cerebral aqueduct در ارتباط با بطن سوم مغزی و در زوایه ی تحتانی در امتداد و ارتباط با مجرای مرکزی بصل النخاع می باشد. همچنین بطن چهارم توسط سوراخ های ماژندی و لوشکا با فضای زیر عنکبوتیه یا سیسترن ماگنا cistern magna در ارتباط می باشد. سوراخ ماژندی در خط وسط سقف بطن چهار و دو عدد سوراخ لوشکا در طرفین این سقف قرار دارند.

 

بطن چهارم دارای یک سطح جلویی ٬ یک سطح عقبی ٬ چهار کنار و چهار زاویه است. نظر به این که بطن چهارم با واسطه ی پل و مدولا بر روی ناودان افقی بازیلار استخوان پس سری occipital قرار دارد ٬ بنابراین سطح جلوی بطن چهارم را کف و سطح عقبی آن را سقف می نامند.

 

بطن چهارم خود از پنج حفره recess مجزا ساخته شده است که عبارتند از :

 

۱- حفره ی خلفی میانی median dorsal recess که در بالای ندول مخچه ٬ به داخل ماده ی سفید آن باز می شود.

 

۲- دو حفره ی خلفی جانبی lateral dorsal recess که در طرف بالای پرده ی مغزی تحتانی inferior medullary velum و زیر هسته های مخچه ای قرار می گیرند.

 

۳- دو حفره ی جانبی lateral recess که در هر طرف ٬ مابین پایه های مخچه ای تحتانی و پایه ی فلوکول قرار می گیرند ٬ سوراخ های لوشکا این حفرات را به فضای زیر عنکبوتی ارتباط می دهند(شبکه ی مشیمی بطن چهارم در حوالی سوراخ های لوشکا قرار دارد).

 

حدود بطن چهارم در ناحیه ی جانبی تحتانی عبارتند از : تکمه ی گراسیلیس ٬ برجستگی کونئاتوس ٬ تکمه ی کونئاتوس ٬ و پایه های مخچه ای تحتانی و در ناحیه ی جانبی فوقانی عبارت است از : پایه های مخچه ای فوقانی.

 

بطن چهارم

 

– سقف بطن چهارم لوزی شکل یا چادری شکل tentorium-shaped می باشد که بدون مخچه برآمده شده است ٬ این سقف توسط عوامل زیر ساخته می شود:

 

۱- پایه های مخچه ای فوقانی

 

۲- پرده ی مغزی فوقانی

 

۳- پرده ی مغزی تحتانی

 

۴- پرده ی مشیمی tela choroidea که حاوی شبکه ی مشیمی است.

 

۵- تنیاها Taeniae و ابکس Obex. تنیاها تیغه های سفید اپاندیمال هستند که توسط پرده ی مشیمی در زاویه ی تحتانی سقف بطن چهارم پوشیده می شوند و در امتداد تحتانی تنیاها می توان ابکس را دید و ابکس نیز عبارتست از برآمدگی اپاندیم در زوایه ی تحتانی بطن چهارم.

 

شبکه ی مشیمی بطن چهارم از انشعاب شاخه ای از شریان مخچه ای خلفی تحتانی به داخل پرده ی مشیمی ساخته می شود و T شکل است که بخش عمودی این شبکه ی T شکل به سوراخ ماژندی و دو انتهای بخش افقی آن به سوراخ های لوشکا متصل می گردند.

 

– کف بطن چهارم لوزی شکل می باشد و توسط سطح خلفی پل مغزی و سطح خلفی بخش باز بصل النخاع ایجاد می شود. از نظر ساختمانی کف بطن چهارم از سطح به عمق از سه لایه ساخته شده است که عبارتند از :

 

۱- اپاندیم

 

۲- نوروگلیا

 

۳- ماده ی خاکستری که هسته های گوناگونی را می سازد.

 

در کف بطن چهارم از خط وسط به طرف خارج به ترتیب ساختمان های زیر را می توان مشاهده نمود:

 

۱- شیار میانی(median sulcus) که کف بطن چهارم را به دو نیمه ی مساوی و قرینه تقسیم می کند.

۲- برجستگی داخلی medial eminence که در بالا پهن و در پایین باریک می باشد. بخش فوقانی آن را برجستگی چهره ای(facial colliculus) می نامند که جزو پل مغزی است. در زیر برجستگی چهره ای ٬ رشته های عصب صورتی ٬ هسته ی عصب ششم مغزی را دور می زنند. بخش تحتانی و باریک آن را نیز مثلث زیر زبانی(hypoglossal triangle) گویند که هسته ی عصب زیر زبانی و هسته ی intercalates در زیر آن قرار دارند.

 

۳- شیار محدود کننده sulcus limitance که برجستگی داخلی را از طرف خارج محدود می کند و از بالا به پایین به ترتیب شامل:

– locus coeruleus و ماده ی آهن دار یا substantia ferruginea

– حفره ی فوقانی superior fovea که بلافاصله در خارج برجستگی چهره ای قرار دارد و در زیر آن هسته ی حرکتی عصب تری جمینال قرار دارد.

– حفره ی تحتاتی inferior fovea که بالای مثلث واگ قرار دارد و در زیر آن هسته ی پشتی عصب واگ قرار دارد.

۴- ناحیه ی دهلیزی vestibular area که در خارج حفرات foveae قرار می گیرد و در بخش جانبی آن تکمه ی شنوایی auditory tubercle (در بالا) و هسته و عصب حلزونی (در پایین) قرار می گیرند.

 

بطن چهارم

 

کف بطن چهارم / floor of fourth ventricle

 

کف بطن چهارم لوزی شکل است ٬ قطر بزرگ آن در جهت جلو به عقب و قطر کوچک آن عرضی است. کف بطن چهارم از سطح عقبی پل مغزی و سطح عقبی نیمه ی بالایی مدولا تشکیل شده است ٬ این کف به وسیله ی یک لایه ی اپندیمال پوشیده می شود. در زیر این بافت اپندیمال به ترتیب سلول های نوروگلیا و اکثر هسته های خاکستری اعصاب مغزی که مراکز حیاتی می باشند قرار دارند.

 

در کف بطن چهارم عناصر زیر وجود دارند :

 

۱- یک شیار میانی به نام median sulcus که به منزله ی قطر بزرگ این لوزی است.

 

۲- در هر طرف شیار میانی ٬ یک برجستگی طولی به نام medial eminence دیده می شود ٬ در نیمه ی بالایی این برجستگی ٬ برآمدگی گردی به نام برجستگی صورتی(facial colliculus) و در نیمه ی پایینی آن برجستگی دیگری به نام مثلث زیر زبانی(hypoglossal triangle) قرار دارد.

 

۳- شیار محدود کننده(sulcus limitans) در خارج برجستگی میانی قرار دارد ٬ در این شیار دو حفره موجود است ٬ یکی در نیمه ی بالایی به نام superior fovea و دیگری در نیمه ی پایینی به اسم inferior fovea ٬ در قسمت بالای شیار محدود کننده یک منطقه ی آبی رنگ به نام locus coeruleus دیده می شود.

 

۴- در پایین inferior fovea ٬ برجستگی مثلثی شکلی به اسم vagal triangle وجود دارد که در ضخامت آن هسته ی پشتی عصب واگوس وجود دارد.

 

۵- در خارج حفره های بالایی و پایینی یعنی نزدیک به زوایای طرفی کف بطن چهارم ناحیه ای به نام ناحیه ی وستیبولار دیده می شود که در عمق آن هسته های وستیبولار عصب هشتم مغزی قرار دارند.

 

۶- stira medullares: خطوط سفید رنگی هستند که از هسته ی arcuate بصل النخاع شروع شده و از طریق پایه ی مخچه ای پایینی وارد مخچه می شوند و stria medullare را می سازند. در پایین مثلث واگوس ناحیه ای به نام postrema وجود دارد که مربوط به رفلکس استفراغ می باشد.

 

بطن چهارم

 

سقف بطن چهارم

 

سقف بطن چهارم خیمه ای شکل است ٬ در طرفین نیمه ی بالایی آن پایه های مخچه ای بالایی قرار دارند که فاصله ی بین آن دو را پرده ای به نام superior medullary velum می پوشاند. این پرده از یک لایه ی خارجی از جنس نرم شامه و یک لایه ی داخلی از نوع اپندیمال ساخته شده است.

 

در پایین superior medullary velum پرده ی دیگر به نام inferior medullary velum قرار دارد. در قسمت مرکزی سقف بطن چهارم یعنی فاصله ی موجود بین velum های بالایی و پایینی حفره ای به نام fastigium وجود دارد.

 

نیمه ی پایینی سقف بطن چهارم به وسیه ی یک پرده ی اپندیمال پوشیده می شود ٬ در زیر این پرده دو چین از جنس نرم شامه وجود دارد. مجموعه ی این پرده و دو چین را tela choroid بطن چهارم می نامند.

 

در ضخامت tela choroid یک شبکه ی عروقی به نام شبکه کروئید choroid plexus قرار دارد ٬ این شبکه ی عروقی از شریان های مخچه ای عقبی پایینی به وجود می آید که مایع مغزی نخاعی ترشح می کند.

 

به علت وجود مراکز حیاتی در نزدیکی مثلث vagal ٬ ضربه های وارد به آن کشنده می باشد به علاوه تومورهای ناحیه ی سقفی موجب بسته شدن سوراخ های طرفی و میانی می شوند و در نتیجه جمع شدن مایع مغزی نخاعی سردرد و تهوع به وجود می آید.

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز